Polityka prywatności

 

1. wprowadzenie

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić Państwu jako "osobie, której dane dotyczą" przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak za pośrednictwem naszej strony internetowej chcą Państwo korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskamy Państwa zgodę.

 

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu lub adresu e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (DS-GVO) oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w danym kraju dla "Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus". Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet zawsze może mieć luki w zabezpieczeniach, przez co nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu mają Państwo również możliwość przekazania nam danych osobowych w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

 

Ty również możesz podjąć proste i łatwe do wdrożenia działania, aby zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Twoich danych przez osoby trzecie. Dlatego chcielibyśmy dać Ci kilka wskazówek, jak bezpiecznie obchodzić się ze swoimi danymi:
● Chroń swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) oraz swój system informatyczny (komputer, laptop, tablet lub urządzenie mobilne) za pomocą silnych haseł.
● Dostęp do haseł powinien mieć tylko użytkownik.
● Upewnij się, że kiedykolwiek używasz haseł tylko do jednego konta (logowania, konta użytkownika lub klienta).
● Nie używaj jednego hasła do różnych stron internetowych, aplikacji lub usług online.
● Szczególnie w przypadku korzystania z publicznie dostępnych systemów informatycznych lub systemów informatycznych udostępnianych innym osobom obowiązuje następująca zasada: Po każdym zalogowaniu się na stronie internetowej, w aplikacji lub w serwisie internetowym należy się bezwzględnie ponownie wylogować.

 

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i być tak dobrane, aby nie można było ich łatwo odgadnąć. Dlatego nie powinny one zawierać pospolitych słów z życia codziennego, własnego imienia czy imion osób bliskich, ale wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

 

2. osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DS-GVO jest:

Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH ds. rozwoju gospodarczego, marketingu miejskiego i turystyki
Fleischerstr. 19, 02826 Görlitz, Niemcy

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Zarządzanie

 

3. inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w następujący sposób:

DataOrga® GmbH

E-mail: datenschutz@europastadt-goerlitz.de

Ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych można w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

 

4. definicje

Deklaracja ochrony danych opiera się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i rozporządzenie Maker przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy zawczasu wyjaśnić stosowane pojęcia.

 

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

1. dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
2. osoba zainteresowana
Osoba, której dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych (naszą firmę).
3. przetwarzanie
Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
5 Profilowanie
Profilowanie to jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.
6. pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
7. procesory
Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
8. odbiornik
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
9. strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.
10. zgoda
Zgoda oznacza dobrowolne i świadome wskazanie woli podmiotu danych w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

5. podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO (w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG) służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi.

 

Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c DS-GVO.

 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W tym przypadku przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 ust. 1 lit. d DS-GVO.

 

Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 (1) lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie zajęła stanowisko, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli są Państwo klientami naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

 

6. przekazywanie danych osobom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

 

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

1. udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO,
2. ujawnienie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych,
3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 (1) c DS-GVO, jak również
4. jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO do przetwarzania stosunków umownych z Państwem.

 

W celu ochrony Państwa danych oraz umożliwienia nam w razie potrzeby przekazywania danych do państw trzecich (poza UE/EOG) zawarliśmy umowy o powierzenie przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Jeśli standardowe klauzule umowne nie są wystarczające do ustanowienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Twoja zgoda zgodnie z art. 49 (1) a) GDPR może służyć jako podstawa prawna do przekazania danych do państw trzecich. Może to nie dotyczyć przekazywania danych do państw trzecich, dla których Komisja Europejska wydała decyzję o adekwatności na podstawie art. 45 GDPR.

 

7. technologia

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub zapytania kontaktowe, które przesyłasz do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w linii adresowej przeglądarki zamiast "http://" znajduje się "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

 

Korzystamy z tej technologii, aby chronić przesyłane dane.

 

7.2 Gromadzenie danych podczas wizyty na stronie internetowej
Gdy korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie dokonujesz rejestracji lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane, które Twoja przeglądarka przekazuje do naszego serwera (w tzw. plikach logów serwera). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można nagrywać

 

1. typy i wersje przeglądarek, z których korzystano,
2. system operacyjny używany przez system dostępu,
3. strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. referrer),
4. podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej,
5. data i godzina wejścia na stronę internetową,
6) skrócony adres protokołu internetowego (zanonimizowany adres IP), a także,
7. dostawca usług internetowych systemu dostępowego.

 

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu

 

1. w celu prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej,
2. w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz reklam dla niej,
3. zapewnienia stałej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz
4. w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

 

Dlatego zebrane dane i informacje będą przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

 

8. ciasteczka

8.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Cookies to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym użytkownika (laptop, tablet, smartfon lub podobny), gdy odwiedza on naszą stronę.

 

W pliku cookie zapisywane są informacje, które w każdym przypadku wynikają z kontekstu konkretnego urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

 

Stosowanie plików cookies służy uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

 

Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez pewien ustalony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że byłeś już u nas i jakie wpisy i ustawienia wprowadziłeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

 

Z drugiej strony używamy plików cookies do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do oceny naszej oferty dla Państwa w celu jej optymalizacji. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą stronę internetową, gdy odwiedza ją ponownie. Ustawione w ten sposób pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Odpowiedni okres przechowywania plików cookies można znaleźć w ustawieniach używanego narzędzia do wyrażania zgody.

 

8.2 Uwagi dotyczące unikania plików cookie w popularnych przeglądarkach

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, zezwolić tylko na wybrane pliki cookies lub całkowicie wyłączyć pliki cookies poprzez ustawienia używanej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej poszczególnych dostawców:
● Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978.
● Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978.
● Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=311178978.
● Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.

 

8.3 Nie stosuje się plików cookie

Na naszej stronie nie stosujemy niezbędnych technicznie ani innych form plików cookies. W związku z tym nie zobaczysz informacji o plikach cookie i nie uzyskasz zgody na korzystanie z plików cookie.

 

9. wysyłka newslettera

9.1 Wysyłka newslettera do dotychczasowych klientów

Jeżeli przy zakupie towarów lub usług podali nam Państwo swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego przesyłania Państwu drogą elektroniczną ofert na podobne towary lub usługi do tych już zakupionych z naszego asortymentu. Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o nieuczciwej konkurencji (UWG) nie musimy w tym celu uzyskiwać Państwa odrębnej zgody. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie spersonalizowanej reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Jeśli początkowo wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail w tym celu, nie będziemy wysyłać Państwu żadnych wiadomości e-mail. Mają Państwo prawo w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail w wyżej wymienionym celu reklamowym, powiadamiając o tym osobę odpowiedzialną wymienioną na początku. Dzięki temu poniesiesz jedynie koszty transmisji dla Ciebie według podstawowych stawek. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, wykorzystanie Państwa adresu e-mail w celach reklamowych zostanie niezwłocznie zaprzestane.

 

9.2 Sendinblue

Ta strona internetowa wykorzystuje Sendinblue do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

 

Sendinblue to serwis, za pomocą którego można między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

 

Jeśli nie chcesz być analizowany przez Sendinblue, musisz wypisać się z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newsletterowej podajemy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

 

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę. W każdej chwili mogą Państwo również zapobiec przetwarzaniu danych poprzez wypisanie się z newslettera. Możesz również zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Możesz również zapobiec przechowywaniu i przesyłaniu danych osobowych poprzez wyłączenie obsługi JavaScript w Twojej przeglądarce internetowej lub zainstalowanie blokady JavaScript (np. https://noscript.net lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że środki te mogą oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej są dostępne.

 

Za pomocą Sendinblue możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Na przykład możemy zobaczyć, czy wiadomość z newslettera została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić między innymi, które linki były szczególnie często klikane.

 

Dodatkowo możemy zobaczyć, czy po otwarciu/kliknięciu zostały wykonane pewne wcześniej zdefiniowane akcje (współczynnik konwersji). Na przykład możemy zobaczyć, czy po kliknięciu w newsletter dokonałeś zakupu.

 

Sendinblue umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. "clustering"). W ten sposób można podzielić odbiorców newslettera np. według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do poszczególnych grup docelowych.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

Dane, które przekazujesz nam w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów Sendinblue po rezygnacji z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

 

Z polityką prywatności firmy Sendinblue można zapoznać się pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

 

10. nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli komunikować się z Państwem również w sieciach społecznościowych i informować o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani za pomocą własnych stron. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, za wywołane tym operacje przetwarzania danych odpowiadamy wspólnie z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych w rozumieniu art. 26 DS-GVO.

 

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, lecz korzystamy z nich jedynie w ramach możliwości oferowanych nam przez poszczególnych dostawców.
W ramach ostrożności wskazujemy zatem, że Państwa dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się dla Państwa z ryzykiem ochrony danych, ponieważ ochrona Państwa praw, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych odbywa się często bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców, bez możliwości wpływu na to przez nas. Jeśli profile użytkowania są tworzone przez dostawcę, często stosowane są pliki cookie lub zachowania związane z użytkowaniem są przypisywane do własnego profilu członkowskiego w sieciach społecznościowych.

 

Opisane przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 (1) lit. f DS-GVO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu odpowiedniego dostawcy, aby móc się z Państwem terminowo komunikować lub informować o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 (1) lit. a DS-GVO w połączeniu z art. 7 DS-GVO. Art. 7 DS-GVO.

 

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest realizować swoje prawa (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych w sieciach społecznościowych oraz możliwości skorzystania z prawa do sprzeciwu lub odwołania (tzw. opt-out) znajdują się poniżej u poszczególnych dostawców sieci społecznościowych, z których korzystamy:

 

10.1 Facebook
(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Polityka danych):
https://www.facebook.com/about/privacy

10.2 Instagram
(Co-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:
Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności (Polityka danych):
https://instagram.com/legal/privacy/>

10.3 LinkedIn
(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Polityka prywatności:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

10.4 Twitter
(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Polityka prywatności:
https://twitter.com/de/privacy

Informacja o danych użytkownika:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

10.5 YouTube
(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka prywatności:
https://policies.google.com/privacy

10.6 XING (New Work SE)
(Co-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:
New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy

Polityka prywatności:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Wnioski o udzielenie informacji dla członków XING:
https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

 

11. analiza stron internetowych

11.1 Do analityki internetowej wykorzystujemy Fathom Analytics.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). Chcemy przetwarzać jak najmniej danych osobowych, gdy korzystasz z naszej strony internetowej. Z tego powodu wybraliśmy Fathom Analytics, który nie używa plików cookie i jest zgodny z GDPR, ePrivacy (w tym PECR), COPPA i CCPA. Podczas korzystania z tego przyjaznego dla prywatności oprogramowania do analizy stron internetowych, Twój adres IP jest przetwarzany tylko przez krótki okres czasu, a my (jako operator tej strony) nie mamy możliwości zidentyfikowania Ciebie. Zgodnie z ustawą CCPA, Państwa dane osobowe są anonimizowane. Więcej informacji można znaleźć na stronie Fathom Analytics. Używamy tego oprogramowania, aby zrozumieć ruch na naszej stronie internetowej w najbardziej przyjazny dla prywatności sposób, abyśmy mogli stale ulepszać naszą stronę internetową i naszą działalność. Podstawą prawną w ramach GDPR jest "Artykuł 6 ust. 1 lit. f); naszym uzasadnionym interesem jest ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej i działalności." Jak podano w deklaracji, żadne dane osobowe nie są przechowywane przez dłuższy czas. Ponadto wszystkie dane użytkowników naszej strony internetowej z UE są również przetwarzane w UE. Info o tym można znaleźć tutaj https://usefathom.com/features/eu-isolation.

 


12. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

12.1 Prawo do potwierdzenia

Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie.

 

12.2 Prawo dostępu Art. 15 DS-GVO
Mają Państwo prawo do otrzymania od nas w każdej chwili i bezpłatnie informacji o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat, jak również kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

12.3 Prawo do sprostowania Art. 16 DS-GVO
Ma Pani/Pan prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Ma Pani/Pan również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów ich przetwarzania.

 

12.4 Skreślenie Art. 17 DS-GVO
Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zachodzi jeden z przewidzianych prawem powodów i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

 

12.5 Ograniczenie przetwarzania Art. 18 DS-GVO
Masz prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

 

12.6 Przenośność danych Art. 20 DS-GVO
Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które zostały nam przekazane przez Państwa, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony nas, którym dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) (a) GDPR lub art. 9 (2) (a) GDPR lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) (b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej.

 

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 GDPR, masz prawo do tego, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.


12.7 Sprzeciw Art. 21 DS-GVO
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub lit. f) (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) GDPR.

 

Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 nr 4 DS-GVO.

 

Jeżeli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub gdy przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

 

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które jest przez nas prowadzone w celach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.


12.8 Odwołanie zgody na podstawie prawa o ochronie danych osobowych
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

12.9 Skarga do organu nadzorczego
Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

13 Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli zostało to przewidziane przez przepisy prawne, którym podlega nasza firma.

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie przepisowy okres przechowywania, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

14. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

 

15. aktualność i zmiana polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie aktualna i ma status: wrzesień 2022.

 

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można uzyskać i wydrukować w każdej chwili na stronie internetowej w zakładce "https://www.goerlitz-zgorzelec.eu/Datenschutz.html".

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych osobowych: audatis MANAGER.